Vayehi Ish Matzliach - ויהי איש מצליח

Be the first to review this product

SKU: RZDB

Availability: In stock

Quick Overview

Book on R' Zalman Deitch

Availability: In stock

$18.00

Details

וַיְ הִ י אִ יׁש מַ צְ לִ יחַ " - הוא ספר על דמותו של הרה"ח ר' זלמן יודא ע"ה דייטש, חסיד ואיש עסקים, שהשכיל לשלב לאורך שנות חייו את עובדת היותו בר אוריין, חסיד של הרבי נשיא דורנו, לצד היותו איש עסקים מצליח ואיש צדקה וחסד. גדולתו הייתה בכך, שעם היותו איש עסקים מצליח, יחד עם זה, מעולם לא שמעו אותו מדבר על כך. בסוף יום עבודתו היה עוזב את משרדו, נועל את הדלת ולא מביא אתו מאום מעסקיו הביתה. ר' זלמן דייטש היה מבחירי התמימים בישיבת "תומכי תמימים" למדן ובעל מידות חסידיות תרומיות שביקש לצאת לאחר נישואיו בשליחות הרבי, אך הרבי הועיד לו שליחות מסוג אחר: עולם ואכן, לאחר נישואיו יצא לעולם העסקים, אך גם בהיותו שם, היו כל חייו ממוקדים במטרה אחת: למלא את רצונו הק' של הרבי בכל המישורים. חייו התנהלו כך, שמי שלא הכירו, היה מתקשה להאמין כי איש עסקים עומד לפניו, שכן לצד עסקיו המסועפים, מצא מדי יום ביומו זמן רב ללימוד שיעורי התורה הקבועים שלו, לרעייתו ולחינוך שנים-עשר ילדיו. לצד זאת, גם ניהל מערכת מסועפת של צדקה וחסד, יחד עם אחיו וגיסו, ותמך ביד רחבה ונדיבה בכל עניינו הקדושים של הרבי ובכל "מבצעיו" הק'. איך עושים זאת? כיצד מגיעים להספקים כה מרשימים? איך משלבים תורה ועסקים באופן כה התשובה על כל השאלות הללו, נמצאת בספר שאתה הקורא אוחז כעת בידך. התקווה היא, שהקורא פרקי החיים בספר זה, ימצא את הזווית .האישית שממנה יוכל ללמוד ממסכת חיי

Additional Information